Studieboeken

Uit Test Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Bij het schrijven van de technische uitéénzettingen, hoofdstukken, artikelen is uitgebreid gebruikt gemaakt van de studieboeken en vakliteratuur, zoals die moesten worden bestudeerd door de machinisten die zich voorbereidden op het staatsexamen voor Landmachinist A en B.

Deze lijst is slechts een voorbeeld en was qua samenstelling afhankelijk van de leraren die de opleiding te Leeuwarden verzorgden.

Bij ieder vermeld boek wordt als laatste tussen haakjes () vermeld een codering in hoofdletters. Bij de teksten wordt eveneens aan het einde een betreffende overeenkomstige code vermeld, om aan te duiden uit welk boek de informatie is gebruikt, aangehaald of geciteerd. (en daarmee dus bedoeld als bronvermelding)


1. "Stoom", uitgave der Vereeniging Krachtwerktuigen, bij de N.V. Uitgevers-Maatschappij, Ae. E Kluwer te Deventer, 1929 en 1942.
(STOOM)


2. "Het Stoombedrijf", beknopte handleiding bij de studie van het geheele stoomwezen voor machinisten en studeerenden, door Nanno A. Imelman, N.V. Uitgevers-Maatschappij, Ae. E Kluwer - Deventer, Delen I-1932, II-1920 en III-1921
(IMELMAN)


3. "Stoomwet en Stoombesluit 1931", toegelicht en van aanteekeningen voorzien door J.P.P. Morré, Leeraar aan de Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam, "De Technische Boekhandel"H. Stam - Amsterdam, Haarlem, 1933
(MORRÉ STOOMWET)


4. "Landketels", door G.J. Harterink, Vakbibliotheek, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam - 1921
HARTERINK


5. "Stoomketels", door J.P.P. Morré, Leraar en plaatsvervangend Directeur aan de Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam en T.J. Kloet, Leraar aan de Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam, "De Technische Boekhandel"H. Stam - Amsterdam, Haarlem, Rotterdam, 1940
(MORRÉ/KLOET)


6. "Stoomketels", DEEL 1, J.P.P. Morré en T.J. Kloet, Leraren aan de Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam, tweede herziene druk, "De Technische Boekhandel"H. Stam - Amsterdam, December 1940
(MORRÉ/KLOET I)


7. "Kennis van Krachtwerktuigen", Handleiding voor het Lager Nijverheidsonderwijs, door Ir. D.J. Boks, Leeraar aan de Middelbare Technische School te Haarlem, J.H. Gootmer - Haarlem, Februari 1945
(BOKS)


8. "Het Stoomwerktuig", Chr. Cremer, naar het Hoogduitsch bewerkt door W. Maris. Nieuw, volledig Handboek tot het samenstellen, onderhouden en gebruiken van Stoommachines. Met talrijke afbeeldingen, Rotterdam D. Bolle (geen jaartal)
(MARIS)


9. "Het Scheepsstoomwerktuig", een Handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsexamen voor Machinist ter Koopvaardij, door A.D.F.W. Lichtenbelt, Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, Hoofdleeraar aan de Academie van B.K. en T.W. te Rotterdam. Eerste deel. Stoomketels en toebehoren, zevende, geheel omgewerkte druk. Tweede oplage. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij, 1920
(LICHTENBELT I)


10. "Platen behoorende bij Het Scheepsstoomwerktuig", door A.D.F.W. Lichtenbelt Eerste deel. Stoomketels en toebehoren, zevende, geheel omgewerkte druk. Tweede oplage. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij, (geen jaartal)
(LICHTENBELT I platen)


11. "Het Scheepsstoomwerktuig", door A.D.F.W. Lichtenbelt. Tweede deel. Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers, achtste, vermeerderde druk, bewerkt door S. van den Broek, Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam, 1932
(LICHTENBELT II)


12. "Platen behoorende bij Het Scheepsstoomwerktuig", door A.D.F.W. Lichtenbelt. Tweede deel (platen). Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers, achtste, vermeerderde druk, bewerkt door S. van den Broek, Nijgh & Van Ditmar N.V. Rotterdam, 1932
(LICHTENBELT II platen)


13. "Het Scheepsstoomwerktuig", een Handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsexamen voor Machinist ter Koopvaardij, door A.D.F.W. Lichtenbelt, Hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft, en Hoofdleeraar van de Afdeeling Werktuigkunde aan de Academie van B.K. en T.W. te Rotterdam. Derde deel. Hulp- en Bijwerktuigen, derde, vermeerderde druk. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij, 1918
(LICHTENBELT III)


14. "Platen behoorende bij Het Scheepsstoomwerktuig", door A.D.F.W. Lichtenbelt. Derde deel (platen). Hulp- en Bijwerktuigen, derde, vermeerderde druk. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij. (geen jaartal)
(LICHTENBELT III platen)


15. "De Stoomturbine", F. Fokkema, eem beknopt leerboek voor hen, die zich voorbereiden voor de examens van scheepwerktuigkundigen, herzien door W. Morée, Hoofdofficier van den Marine-Stoomvaart-Dienst, Chef der Afd. Werktuigbouw op de Rijkswerf te Den Helder. "De Technische Boekhandel"H. Stam - Amsterdam 1938
(FOKKEMA - MORÉE)


16. "Brochure over de De Laval Stoomturbine", Maatschappij tot Exploitatie van de De Laval Stoomturbine, Amsterdam Heerengracht 455, 1900
(LAVAL)


17. "Leer lassen", beknopte uitgave voor het Lager Nijverheidsonderwijs door Ir. W. Gerritsen, Uitgave van de N,V. Uitgevers-Maatschappij Ae. E. Kluwer - Deventer, 1939
(GERRITSEN)


18. "Leerboek der Mechanische Technologie", door L.A. van Royen en I.P. de Vooys, Hoogleeraren aan de Technische Hoogeschool te Delft. Deel I, 1e stuk, Metalen, door L.A. van Royen, vierde druk. Gorinchem. - J. Noorduyn & Zoon, 1922
(ROYEN I)


19. "Leerboek der Natuurkunde", (Vloeistoffen, Gassen, Warmte), met vraagstukken, door Ir. J.W. Heil, Leeraar a/d Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. Zesde, vermeerderde druk. Ten gebruike bij het Middelbaar Nijverheidsonderwijs. Nijgh & Van Ditmar N.V., Rotterdam - 1930
(HEIL I)


20. "De Gids voor Machinisten", E.F. Scholl, bij Poldergemalen, op Fabrieken, Locomotieven en Stoombooten, tevens geschikt tot Leiddraad voor Fabrikanten, Ingenieurs en Studeerenden. Naar de Elfde Duitsche uitgave bewerkt en opnieuw herzien en uitgebreid door N.C.H. Verdam, Werktuigkundig Ingenieur. Zevende, herziene druk. Met 557 tusschen de tekst gedrukte houtgravures. Leiden. - A.W. Sijthof. 1903
(SCHOLL)


21. "Leerboek der Werktuigkunde", waarin gedeeltelijk opgenomen de Vraagstukkenverzameling van F.J. Cherpion (deelB, door Ir. J.W. Heil, Leeraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam. Vierde, vermeerderde druk, ten gebruike bij het Middelbaar Technisch Onderwijs. Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij - Rotterdam, 1926
(HEIL II)


22. "Belangrijke Onderwerpen uit de Natuur- en Werktuigkunde", een leesboek voor de scholen, door P. van der Burg. Eerste stukje. Zesde, belangrijk verbeterde druk. Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1866
(BURG)


23. "Stoommachines en Motoren", aan boord van binnenvaartuigen door R.C. van Ree, technisch Ambtenaar bij de Arbeidsinspectie, ten dienste van Schippersvakschoilen en voor Zelfonderricht. Uitgave van: Het Onderwijsfonds voor de Binnenvaart, Binnenkant 22 - Amsterdam 1923
(REE)


24. "Materialenkennis", practisch handboek, voor den Metaalbewerker en den Leerling in den Machinebouw en aanverwante vakken, ten dienste van het Ambachtonderwijs en voor Zelfonderricht, door F.C. van der Togt, Leeraar aan de 1e Ambachtsschool te 's-Gravenhage, met 62 tusschen de tekst geplaatste figuren, 5e vermeerderde druk, Amsterdam - S. van Looy - 1927
(TOGT)


25. "Rekenen", voor machinistenscholen en andere Inrichtingen voor Technisch Onderwijs, door Dr. A. van Haselen en W. de Groot, Uitgave van de N.V. uitg.-Maatschappij, Ae. E. Kluwer - Deventer, geen jaartal
(HASELEN)


26. "Beknopte Meetkunde", door C. Hettema, hoofd eener M.U.L.O.-school te Rotterdam, deel II, Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, 1919
(HETTEMA)


27. "Leerboek der Vlakke Meetkunde", Derksen en De Laive, herzien door Ir. H. van den Heuvel Rijnders, Leraar aan de 1ste H.B.S. B te Haarlem, Eerste deel, viertiende druk, Zutphen - W.J. Thieme & Cie - 1937
(DERKSEN I)


28. "Leerboek der Vlakke Meetkunde", met vraagstukken, door H.A. Derksen, Leeraar aan de H.B.S. te Nijmegen en G.L.N.H. de Laive, Oud-Leeraar en Schoolopziener in de Inspectie Zutphen, Tweede deel, achtste druk, Zutphen - W.J. Thieme & Cie - 1920
(DERKSEN II)


29. "Leerboek der Vlakke Meetkunde", met vraagstukken, door H.A. Derksen, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Nijmegen en G.L.N.H. de Laive, Oud-Leeraar en Schoolopziener in de Inspectie Zutphen, Derde deel, Zevende druk, Zutphen - W.J. Thieme & Cie - 1921
(DERKSEN III)


30. "De Electriciteit" en haar practische toepassingen, Deel 1, Leerboek voor het nijverheidsonderwijs, door P. Visser, Vierde druk, 23ste tot 29ste duizendtal, N.V. Uitgevers Mij. v/h/ A. Kemperman - Haarlem, 1938
(VISSER I)


31. "De Electriciteit" en haar practische toepassingen, Deel I1, Leerboek voor het nijverheidsonderwijs, door P. Visser, Derde, geheel herziene druk, 11ste tot 21ste duizendtal, N.V. Uitgevers Mij. v/h/ A. Kemperman - Haarlem, 1941
(VISSER II)


32. "Electrotechniek", handleiding voor het electrisch bedrijf. Derde druk, Uitgave van Krachtwerktuigen bij de N.V. Uitgevers-Maatschappij Ae. E. Kluwer - Deventer, 1943
(ELECTROTECHNIEK)


33. "Begrippen en Toepassingen" in de Electrotechniek, Ir. K. de Koning, Vierde druk, N.V. Technische Uitgeverij H. Stam, Haarlem - Antwerpen - Djakarta, 1956
(KONING)


34. "Sterkstroom Techniek" machines, toestellen, schakelingen, bedrijf. Beknopt hulpboek voor electro-technici en ten dienste van het Middelbaar Technisch Onderwijs, door Dipl. -Ing. Emil Kosac. Vertaling van den vijfde druk der Duitsche Uitgave, door Ir. G.L. Ludolph, Leeraar aan de M.T.S. te Haarlem. Met 294 figuren. Ae. E. Kluwer - Deventer, 1923
(LUDOLPH)

Bovenstaande lijst geeft een indicatie betreffende de kennis waarover een machinist geacht werd te beschikken.


Terug naar de hoofdpagina