Franse Rottiné’s

Uit Test Wiki
Versie door Jan Pieter Rottiné (Overleg | bijdragen) op 3 mei 2018 om 13:23

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 13 november 1987 ontvangt Jan Rottiné sr. (1915-1992) te Grou een brief van Marten Rottiné en Minke Steegstra uit Dokkum. In deze brief wordt melding gemaakt van een verrassende ontwikkeling.

Minke Rottiné-Steegstra doet als vrijwilligster de administratie van de begraafplaats Aalsum en daarbij is zij in contact gekomen met een uit Nederland afkomstige mevrouw, die woonachtig is in Frankrijk. Deze vrouw schrijft o.a. het volgende:

//P.S. In het telefoonboek van Nantes en La Rochelle heb ik naar Uw naam gezocht en er verschillende Rottiné’s gevonden. Ook in Montpellier waren er Rottiné’s. Ik vermoed dat Uw voorouders Hugenoten waren?//

400×300px 400×225px
Nantes en La Rochelle, met havens waaruit de Hugenoten gemakkelijk per boot konden vertrekken
(afbeeldingen: https://nl.wikipedia.org/wiki)

Het spreekt vanzelf dat deze passage bij de ontvangers van de brief de nodige nieuwsgierigheid heeft opwekt. De dochter van Marten en Minke, schrijft deze mevrouw terug en daarop ontvangt zij al spoedig op 5 oktober 1987 een brief retour met meer informatie. Wij geven de belangrijkste zaken uit de de inhoud weer:

//Nu dan wat die verschillende Rottinés hier te lande betreft. ik heb ze stuk voor stuk opgebeld (2 in Nantes en 2 in Montpellier). Geen gehoor en de telefoon was afgesneden. Ik heb kennissen bij de Burgerlijke Stand hier en die heb ik gevraagd eens te gaan horen bij hun collega's in nantes en Montpellier. Nu blijkt dat al die Rottiné's min of meer neef en nicht zijn. En dat hele stel is en bloc naar Nieuw Caledonië verhuisd, waar hun veel land e.d. toegewezen is en waar ze voor een kleinigheid huizen konden kopen, van mensen die weer naar Frankrijk terugkeren. Ik kan ze geen ongelijk geven, want het klimaat daar moet heerlijk zijn.//

500×229px
Mont Pellier: Romeins aquaduct, dat de Franse Rottiné's gekend moeten hebben
(afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki)

Uit de brief blijkt dus dat de schrijfster de Rottiné’s, gevonden in de telefoonboeken, allemaal heeft opgebeld.

Briefschrijfster heeft ook navraag gedaan in kerkelijke kringen in Frankrijk, want ze had al gehoord dat de Rottiné’s protestants zijn.
Daardoor ontstaat het vermoeden dat het nazaten zouden kunnen zijn van de Hugenoten.
Zij heeft tijdens een enorme samenkomst van alle protestantse gelederen in Frankrijk, destijds gehouden in Nimes, aan de voet van de Cevennes, door bekenden een onderzoek laten instellen.

//Maar om meer te weten te komen, heb ik nog andere mensen gevraagd van de kerk hier, om eens na te gaan waar de Rottiné's vandaan komen enz. Ik had al gehoord dat het protestanten waren, stellig afstammelingen van vroegere Hugenoten. Nu was er achter Nimes, aan de voet van de Cevennes een enorme samenkomst van alle protestanten in Frankrijk ter herdenking van de Hervorming en de slachtoffers van de zgn. Dragonnades in opdracht van Lodewijk XIV.//

//Andere mensen van de kerk hebben hier de zaak voor mij nageplozen. Het blijkt, dat alle Rottiné's vroeger allemaal gevlucht waren naar de Cevennes. Die van de kust zijn per boot naar Nederland of Duitsland gevlucht. Détails weet men niet i.v.m. het feit, dat indertijd alle papieren enz., betrekking hebben op de Hugenoten, vernield zijn. Van degenen die naar het noorden gevlucht zijn, weet men dus niets meer. Hun have en goed is indertijd of vernietigd, of verbeurd verklaard.

500×300px
De Cevennes, ovanwege het ruige gebied een toevluchtsoord voor de Hugenoten
(afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki)

Degenen die in de Cevennes waren, hebben zware verliezen geleden aan martelingen enz. Want ze konden vanuit de Cevennes nergens heen en zaten daar in de val. Er is blijkbaar maar één persoon overgebleven en de huidige Rottiné's zijn daar de nakomelingen van.//

Zij heeft dus gerapporteerd gekregen dat de Rottiné’s indertijd voor een deel gevlucht zijn naar de Cevennes. De Rottiné’s die langs de kust van Frankrijk wonen zijn toen naar Nederland of Duitsland gevlucht.

De gedachte van de briefschrijfster is dus, dat één van de Rottiné’s, die naar het noorden gevlucht zijn, in De Lemmer Antje Martens heeft ontmoet. Deze persoon kan dus heel goed verwant geweest zijn aan de personen die door de briefschrijfster zijn achterhaald: immers, ook zij hebben banden met het noorden van Duitsland (Hamburg).

500×408px
Bloedbruiloft - moord op de Hugenoten
(afbeelding: https://nl.wikipedia.org/wiki)

Het is bekend dat indertijd veel Hugenoten zijn neergestreken in Noordzeekustplaatsen, b.v. in Hamburg, Bremen, enz.
Ook in Nederland hebben zich Hugenoten gevestigd, maar wel in mindere mate, omdat bij hen de angst heerste dat Lodewijk XIV, de rivaal van de Nederlanden, eens er in zou slagen om zijn macht ook daar te vestigen. Ook zijn er veel Hugenoten geëmigreerd naar de V.S., o.a. naar de stad Boston. Men deed er drie maanden over om de oceaan over te steken en velen zijn nooit aangekomen.

Tot slot schrijft de briefschrijfster:

//Hoe dan ook, Uw voorouders waren stellig fijne, dappere en energieke mensen, anders hadden ze alles niet kunnen doorstaan. De Hugenoten zijn onder de meest dramatische omstandigheden gevlucht. Midden in de nacht, ze konden niets meenemenen al hun geld ging op om een schipper zwaar te betalenopdat hij hun mee wilde nemenen opnemenin de nacht en alleen bij dichte mist. Uw voorouders, die al die dingen doostaan hebben, waren absoluut fijne mensen!//

Als ik (J. P. Rottiné, jr.) in 1987 de stukken doorgespeeld krijg van mijn vader, schrijf ik, enthousiast geworden door deze nieuwe informatie, aan de mevrouw in Frankrijk een uitvoerige brief, waarin de geschiedenis van de Rottiné's in Friesland (De Lemmer) staat beschreven en Waarin bovendien veel gerichte vragen zijn geformuleerd, alle gericht op het verkrijgen van schriftelijke bewijsstukken..

500×332px
Montpellier een bekend Hugenoten-centrum
(afbeelding: https://fr.wikipedia.org/wiki)

Mijn veelheid aan vragen zijn:

  • U hebt in de telefoonboeken van Nantes en Montpellier de naam Rottiné gevonden. -Zou het mogelijk zijn van de betreffende bladzijden een fotocopie te ontvangen? Misschien dat ook de Franse P.T.T. hierbij kan helpen?
  • Zijn er ook te La Rochelle nog Rottiné's in het telefoonboek gevonden?
  • Komt de schrijfwijze van de naam Rottiné in Frankrijk geheel met de onze (in Nederland) overeen?
  • Hebben uw kennissen bij de Burgerlijke Stand van hun collega's te Nantes en Montpellier schriftelijke informatiee gekregen omtrent de Rottiné's aldaar en hun verhuizing naar Nieuw-Caledonië?
  • Zou het ook mogelijk zijn van de autoriteiten te Nantes en Montpellier een schriftelijke reactie te krijgen omtrent het bestaan van de Rottiné's aldaar?
  • Misschien ook dat uw kennissen bij de Burgerlijke Stand voor mij een adres kunnen noemen van hun collega's te Nantes en Montpellier?
  • Kunt u mij ook in aanraking brengen met kerkelijke autoriteiten die navraag naar Rottiné's hebben gedaan te Nimes? Ik zou hen nl. willen vragen om een schriftelijk verslagje van hun naspeuringen en of zij mij ook verder kunnen verwijzen naar deskundigen m.b.t. de geschiedenis der Hugenoten.
  • Heeft u enig idee, hoe lang het geleden is dat de Rottiné's, die U heeft opgespoord, naar Nieuw-Caledonië zijn vertrokken? Mijn hoop is n.l. nog eens met hen in contact te kunnen komen, misschien kunnen zij wat meer over de familie in Frankrijk vertellen.
  • Hoe groot schat u de kans dat er in Frankrijk nog veel meer families wonen met de familienaam Rottiné? Is zo'n naam algemeen gangbaar in Frankrijk of is de naam Rottiné ook daar enig in zijn soort? het gaat mij n.l. om een inschatting van de kans dat hier inderdaad zeer toevallig een relatie met onze voorouders in Frankrijk is gevonden!
  • Zouden er in Frankrijk ook organisaties bestaan die de geschiedenis van de Hugenoten bestuderen of misschien zich bezighouden met de genealogie der Hugenoten?//400×300px
Nouméa in Nieuw-Caledonië, hier zullen de Franse Rottiné's zich hebben moeten inschrijven
(afbeelding: https://en.wikipedia.org/wiki)

Al spoedig krijg ik antwoord terug. Uiteraard gaat het om een veelheid aan vragen, die moeilijk beantwoord kunnen worden, omdat alle bronnen in opdracht van de koning zijn vernietigd. Mevrouw is bereid om verdere naspeuringen te doen, o.a. naar de Rottiné’s in Nieuw Caledonië.

Bovendien bewandelt ze een belangrijke, maar onofficiële weg.
Onderzoek via de normale weg (kerk en Burgerlijke Stand) naar Hugenoten belooft weinig op te leveren, immers alle gegevens rond de Hugenoten zijn vernietigd en zelf hebben ze destijds alle sporen uitgewist.
Sinds Lodewijk XIV bestaat er geen genealogie van Hugenoten meer.

Via “vrienden van vrienden” in “hoge ambtelijke kringen” is ze gewaar geworden dat er destijds in Frankrijk al een reusachtige computer aanwezig is op het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Parijs. Hierin zouden de gegevens zijn opgeslagen van “iedereen die in Frankrijk woont”.
Officieel is dat altijd ontkend, maar er is een mogelijke toegang.
Op deze manier heeft zij bewerkstelligd dat er “vragen” aan de computer worden gesteld.

Op 03-05-1988 ontvang ik een schrijven van Marten Rottiné uit Dokkum met gegevens van de Fam. Rottiné uit Frankrijk. De mevrouw in Frankrijk heeft de gegevens opgestuurd die uit de Franse computer komen: eindelijk een officieel schriftelijk bewijs van het bestaan van naamgenoten in Frankrijk!.
Het gaat om een vijftal uitdraaien, waarbij per exemplaar de gegevens van één van de Rottiné’s staan afgedrukt.

Wij vermelden de gegevens:

Jean-Philippe Rottine (Rottiné?),
geboren in 1845 te Hamburg, Hanzestad.
overleden op 11-10-1890 in Rozes-les-Nantes
gehuwd met Louise-Marie Loisir, nadere gegevens onbekend.
Jean-Philippe Rottine heeft zich in 1868 gevestigd te Nantes, zijn beroep is grossier in wijnen en spiritualiën, eigenaar van landbouwgoederen.

Jean-Marie Rottine
zoon van Jean-Philippe Rottine
geboren 07-08-1879 te Rozes-les-Nantes
overleden op 15-08-1940 te Rozes-les Nantes
echtgenoot van Marie-Laure Cuendet, geboren 10-07-1881 te Brest.
beroep van Jean-Marie is grossier in wijnen en spiritualiën, eigenaar van landbouwgoederen.

Jean-Pierre Rottine
zoon van Jean-Marie Rottine
geboren 20-10-1910 te Nantes.
actuellement en Nouvelle Calédonie
verblijft dus in 1987/88 in Nieuw Caledonië
echtgenoot van: gegevens onbekend
beroep van Jean-Pierre Rottine is grossier in wijnen en spiritualiën, eigenaar van landbouwgoederen

500×553px
(afbeelding: collectie J.P. Rottiné)

Jean-Jacques Rottine, zoon van Jean-Piere Rottine
geboren: 15-04-1945 te Nantes
echtgenoot van Marie-Neige Duval, geboren 02-02-1948 te Saumur
laatste verblijfplaats te Nantes: 15 rue des Haute Pavés
beroep: Grossiste en Vins et Spiritueux
vertrokken met zijn familie naar Nouméa, Nieuw Caledonië: 01-08-1987
huidig adres: onbekend

Jean-Philippe Rottine, zoon van Jean-Pierre Rottine
geboren: 10-01-1947 te Nantes
echtgenoot van Yvonne Cordeyy, geboren 15-04-1950 te Lunaret (Montpellier)
laatste verblijfplaats in Frankrijk: 120 Avenue palavas, 34000 Montpellier
beroep: Grossiste en Vins et Spiritueux, eigenaar van de wijnen van de familie Cordeyy
verliet Montpellier met zijn familie: de 01-08-1987
bestemming: Noeméa, Nieuw Caledonië
huidig adres: onbekend

Deze beide broers zijn dus, waarschijnlijk samen met hun ouders, met hun hele familie “en bloc” naar Nieuw Caledonie verhuisd per datum 01-08-1987.

500×326px
Het landschap en klimaat van Nieuw-Caledonië is geschikt voor Franse wijnboeren
(afbeelding: https://en.wikipedia.org/wiki)

Verdere naspeuringen.

Gebaseerd op deze, op zich betrouwbaar aandoende gegevens, hebben we zelf zeer uitgebreid verder gezocht met de hoop om met deze naamgenoten in contact te kunnen komen.

In de eerste plaats zijn er vele brieven naar de diverse adressen gestuurd met de in de uitdraai genoemde straten van Nantes en Montpellier, zowel naar de diverse adresnummers hoger als lager dan het genoemde adres. Op geen enkele is een positief antwoord retour gekomen, sommige brieven waren “onbestelbaar”. Het adres zelf was “onbekend”.

Vervolgens is geschreven naar de bevolkingsregisters en genealogische verenigingen in de Duitse kustplaatsen, veelal de bekende Hanzesteden, zoals Bremen, Hamburg en Brandenburg.
In deze steden is de naam Rottiné niet in de archieven teruggevonden. Uiteraard is er tijdens de Tweede Wereldoorlog veel archiefmateriaal verloren gegaan.

Ook zijn er vele brieven geschreven naar de overheid van Nieuw-Caledonië, naar burgerlijke instellingen, gemeenteautoriteiten van Nouméa, genealogische instellingen, enz.
Op al deze brieven kwam negatief bericht retour, de Rottiné’s zijn niet gevonden, onbekend of bestaan niet.
Ook hier loopt het spoor dood. Het blijft een raadsel waar deze families en/of hun nazaten thans verblijven.